Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Slim bruin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij uitgegaan van door de klant verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Slim bruin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen.

Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de klant de toegang te weigeren onder opgaaf van redenen.